Monday, 5 December 2011

Pengajaran Makro


Bahagian II
PENGAJARAN MAKRO
Tarikh                                     :           20 OKTOBER 2011
Masa                                      :          1120 – 1220
Kelas                                      :          TAHUN 1
Bilangan pelajar                    :          31 orang
Mata Pelajaran                      :          Matematik
Bidang                                    :          Sukatan dan Geometri
Tajuk                                        :          Masa dan Waktu
Standard Kandungan            :          Murid-murid dibimbing untuk:
                                                            5.2   Menyebut dan menulis waktu
Standard Pembelajaran        :          Murid-murid berupaya untuk menyebut dan menulis     waktu menggunakan jam analog .
Objektif pelajaran                  :           Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran ini,
                                                            murid-murid dapat :
                                                            a) menyebut dan menulis waktu dalam jam dengan menggunakan jam analog .
            b) menyebut dan menulis waktu dalam setengah jam dengan menggunakan  jam analog .
Pengetahuan Sedia Ada     :           Murid-murid  telah mengenalpasti setengah dan satu perempat berdasarkan muka jam .
Nilai                                        :           Bertanggungjawab dan menghargai masa .
Bahan Bantu Mengajar        :           Jam analog , gambar jam , lembaran kerja.

Langkah pengajaran  :
Set Induksi ( mengimbas kembali pelajaran yang lepas ) :
·                Murid-murid diminta menyanyikan lagu hari dalam seminggu dan juga nama bulan dalam setahun .
·          Murid – murid menyatakan waktu setengah dan satu perempat berdasarkan muka jam yang ditunjukkan oleh guru .
·                Guru bersoal jawab dengan murid berdasarkan waktu yang ditunjukkan pada muka jam .

Langkah 1:
·                Guru dan murid-murid bersoaljawab tentang aktiviti harian berdasarkan waktu dalam  jam 
·                Murid-murid dibimbing mengenalpasti dan menyebut waktu dalam jam dan setengah jam . Murid-murid dipilih secara rawak menyatakan waktu dalam jam  berdasarkan jam analog yang ditunjukkan .
·                Murid-murid dibimbing mengenalpasti dan menulis  waktu dalam setengah jam. Murid-murid dipilih secara rawak menulis  waktu dalam setengah jam  berdasarkan jam analog yang ditunjukkan .
           
Langkah 2:
·                Murid-murid dipilih secara rawak  menunjukkan muka jam berdasarkan pada kad yang ditunjukkan .
·                Soaljawab guru dan murid tentang jawapan yang ditunjukkan oleh murid yang dipilih .
·                Guru akan memperbetulkan kesilapan serta merta yang dilakukan oleh  murid sewaktu menunjukkan muka jam .

Langkah 3:
·                Guru mengedarkan Lembaran Kerja dan minta murid menyelesaikannya.
·                Penyemakan dilakukan bersama-sama.

Penutup:
·                Guru membimbing murid membuat rumusan berdasarkan aktiviti yang dijalankan.
·                Guru memurnikan lagi rumusan yang dibuat oleh murid dan menegaskan
bahawa jarum jam dan jarum minit  yang menunjukkan  waktu dalam jam dan setengah jam adalah perlu tepat .
4.   Refleksi  Makro Pengajaran
Bagi pengajaran makro , saya telah memilih topik  masa  dan  waktu . Saya telah membina rancangan pengajaran yang teliti dan teratur . Saya memperuntukkan  masa 30 minit  dalam pengajaran makro ini . Saya telah mencuba untuk melakukan yang terbaik bagi memastikan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran saya, kerana ia merupakan satu tanggungjawab dan amanah dari Allah s.w.t .
Allah s.w.t telah berfirman didalam al-Quran al-Karim yang bermaksud: “Sesungguhnya kami telah  menawarkan amanah (tanggungjawab) kepada langit, bumi dan gunung-ganang,tetapi mereka enggan untuk memikulnya dan takut terhadap tanggungjawabnya.manusia mahu memikulnya tetapi manusia itu banyak kesalahan dan bodoh.”
( surah al-Ahzab: 72 )

Untuk memastikan keberkesanan pengajaran dan  pembelajaran ini , saya telah membahagikan tugasan saya kepada tiga bahagian penting iaitu sebelum proses pengajaran dan  pembelajaran ( Rancangan Mengajar ) , semasa proses pengajaran dan pembelajaran dan selepas proses pengajaran dan pembelajaran    ( Refleksi ). Saya  telah  merancang  rancangan mengajar yang  teliti  dan bersesuaian  dengan  aras  murid serta  pengetahuan  sedia  ada  mereka .


4.1   Kekuatan
Sesi pengajaran dan pembelajaran saya pada hari ini berjalan dengan baik . Objektif tercapai sepenuhnya . Saya sangat berpuas hati dari segi kawalan suara . Suara  saya yang jelas , sememangnya memudahkan murid ke arah  mencapai objektif pengajaran . Murid-murid dengan mudah menyatakan waktu dalam jam dan setengah jam menggunakan jam analog .Suara yang jelas semestinya merupakan suatu aset yang penting bagi seorang guru . Dengan suara yang  jelas ini , saya mudah untuk mengawal disiplin di dalam bilik darjah . Murid-murid fokus dengan apa yang saya sampaikan . Dengan ini, mereka juga  menunjukkan minat yang meransangkan semasa saya menyampaikan sesi pengajaran .
Murid-murid aktif melibatkan diri dalam aktiviti  menyebut dan menulis waktu dalam angka  dan perkataan . Gambarajah  ( bahan bantu mengajar )  yang saya sediakan banyak membantu pengajaran saya  pada  hari  ini . Saya merasakan bahan  bantu  mengajar yang saya sediakan  ini  sememangnya  banyak  membantu murid-murid  memahami  isi  pelajaran . Saya   juga  telah  menyediakan  jam   analog untuk  membimbing  mereka  mengaitkan isi pelajaran  dengan  pengalaman  kehidupan  seharian  mereka  di rumah . Mereka telah dibimbing menyebut waktu yang betul dengan menggunakan jam analog  tersebut .
Selain daripada  itu , aktiviti  yang  dijalankan  juga  sangat   menarik  minat murid . Semua  murid  berlumba-lumba  untuk  menyatakan  waktu  yang ditunjukkan  pada  muka  jam . Ini  menunjukkan  mereka  jelas  dengan  isi  pelajaran  yang  saya  sampaikan . Strategi  penyoalan  saya  juga  banyak  membantu  pengajaran saya  pada  hari  ini . Saya merancang  untuk  menggunakan  soalan-soalan  yang ringkas  dan  mudah  difahami  oleh  murid. Ini  juga  banyak  membantu  murid-murid  dalam  mencapai objektif pengajaran .

4.2   Kelemahan
Terdapat  beberapa  kelemahan  dalam  sesi  pengajaran  saya  pada  hari  ini . Murid-murid  yang   berlumba-lumba  untuk  memberikan  jawapan  sebenarnya  mengundang  ke arah  masalah  kawalan bilik  darjah . Saya  telah  menyedari  keadaan  ini  dari awal  lagi  dan  saya  perlu  bertindak  dengan  cepat .
Beberapa  orang  murid   tidak  memberi  perhatian  semasa  saya  membuat  penerangan . Mereka  leka  bermain  sesama sendiri  di bahagian  belakang . Ini mungkin disebabkan mereka  tidak  berminat  dengan  pelajaran  yang disampaikan . Keadaan  ini  berlaku  semasa  saya  sibuk  membimbing  murid-murid  di bahagian  hadapan  kelas .
Semasa murid-murid   meneruskan  latihan  dengan aktiviti  lembaran  kerja , masih  terdapat  murid-murid Kumpulan C  yang  kurang  faham  dalam  penyelesaian latihan . Saya  tidak  membiarkan  masalah  ini  berterusan . Saya  bertindak membimbing  murid-murid  tersebut  secara  berkumpulan .
Saya  juga  merasakan  pengajaran  saya pada  hari  terlalu  cepat dan  nampaknya  seperti  murid-murid   tertekan  dengan  apa  yang  saya  mahukan  daripada  mereka . Sikap saya  seperti ini  mungkin  menyebabkan   ada  dikalangan  murid-murid  yang    tidak  dapat  mengikuti  rentak pembelajaran  dengan  sepatutnya .

4.3   Langkah Mengatasi
Murid – murid  yang  berlumba  untuk   menjawab soalan  yang  saya  kemukakan perlu  ditegur .Keadaan  ini  mengganggu konsentrasi  saya  dalam aktiviti  pengajaran  dan  pembelajaran . Mereka  perlu  diperjelaskan  langkah-langkah  yang  betul  semasa  ini menjawab  soalan  yang   diberikan . Ini  adalah  untuk  mengelak   daripada  berlakunya  keadaan  kelas  yang  tidak  terkawal . Saya  akan  memastikan  murid-murid  perlu  tahu  peraturan  dengan  jelas  semasa  ingin  menjawab soalan  semasa  sesi  pengajaran  dan  pembelajaran  yang  akan  datang . Ini adalah  untuk  memastikan keadaan  disiplin  dalam  bilik  darjah  terkawal .
Bagi  murid-murid  yang  tidak  jelas  tentang  latihan  yang  diberikan , saya  telah   membimbing  mereka  secara  berkumpulan dan  individu . Saya  memberi  penerangan  dengan  jelas  tentang  apa  yang  sepatutnya  mereka  perlu  lakukan . Dengan  cara ini , murid-murid  yang  tidak  jelas  sebelumnya  telah  berjaya  menyiapkan  latihan  yang  diberikan .
Dengan   sikap  saya  yang  terlalu mendesak  murid , saya  berharap  pada masa yang  akan  datang  saya  perlu  memperbaiki  diri  saya  agar  murid-murid  bersedia  sepenuhnya  menerokai  apa  yang  sepatutnya  mereka  pelajari . Saya  berharap semoga  di masa  yang  akan  datang  saya  dapat  memperbaiki  mutu  pengajaran di dalam  bilik  darjah .Pengajaran Mikro

Bahagian I
PENGAJARAN  MIKRO
Tarikh                                        :          17 OKTOBER 2011
Masa                                        :           0930 – 1000
Kelas                                        :           TAHUN 1
Bilangan pelajar                      :           31 orang
Mata Pelajaran                        :           Matematik
Bidang                                      :          Sukatan dan Geometri
Tajuk                                         :           ISIPADU  CECAIR
Standard Kandungan             :           Murid-murid dibimbing untuk:
                                                              Menggunakan unit relatif untuk isipadu ceccair.
Standard Pembelajaran         :          Murid-murid berupaya untuk :
      i ) membuat pengukuran isipadu cecair menggunakan 
           unit  bukan piawai .
     ii) membanding dua atau lebih isipadu cecair  
         menggunakan unit bukan piawai .
Objektif pelajaran                  :           Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran ini,                                                             murid-murid dapat :
                                                            a) Membuat pengukuran isipadu cecair dengan menggunakan unit bukan piawai .
            b) Membanding isipadu cecair menggunakan unit bukan piawai .
Pengetahuan Sedia Ada     :            Murid-murid  telah mengenalpasti bekas yang dapat mengisi banyak atau sedikit air .
Nilai                                        :           Bekerjasama, kejujuran.
Bahan Bantu Mengajar         :          Baldi , Air , Botol , Cawan , Gelas .


Langkah pengajaran  :
Set Induksi :
·      Guru menunjukkan dua bekas yang sama saiz .
·    Murid – murid  diminta  mengenalpasti  bekas yang  mempunyai  isipadu banyak atau sedikit  .  
·   Guru menunjukkan gambar yang berkaitan dengan isipadu cecair .Murid-murid diminta bercerita tentang gambar . Guru membimbing murid  mengaitkan isi padu dengan dengan kandungan jus atau susu .

Langkah 1:
·      Guru membimbing murid memahami makna isipadu cecair dengan menunjukkan  beberapa bekas yang mengandungi air . Guru menunjukkan isipadu yang berbeza dalam setiap bekas .
·      Murid-murid diminta mengenalpasti isipadu air sama ada banyak ataupun sedikit .
·      Murid-murid diminta  mengisi air dalam bekas dengan menunjukkan ( simulasi ) isipadu banyak atau sedikit .
           
Langkah 2:
·      Murid-murid mendengar penerangan daripada guru mengenai istilah perbandingan  isipadu cecair di dalam  bekas yang   sama  dan  juga  tidak sama .
·      Guru menunjukkan cara mengukur  isi padu  dengan  betul  - penuh , separuh dan suku .

Langkah 3:
·      Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan . Setiap kumpulan diberi 3 bekas yang berlainan .
·      Murid-murid diminta menyukat  isi padu cecair  dengan menggunakan bekas  yang disediakan dengan menggunakan  unit  bukan  piawai  .
·      Setiap kumpulan diminta menyukat  dan melengkapkan  jadual .

Langkah 4:
·      Guru mengedarkan Lembaran Kerja dan minta murid menyelesaikannya.
·      Penyemakan dilakukan bersama-sama.

Penutup:
·      Guru membimbing murid membuat rumusan berdasarkan aktiviti yang  dijalankan.
·      Guru memurnikan lagi rumusan yang dibuat oleh murid dan menegaskan
bahawa bekas penyukat yang berbeza akan menghasilkan jawapan yang berbeza .

3.   Refleksi    Pengajaran   Mikro
Alhamdulillah , syukur  kehadrat  Ilahi kerana  dengan  izinNya  jua pengajaran mikro  saya  dapat  dilaksanakan dengan jayanya  . Pada  hari  ini , saya  telah  berjaya untuk  menyiapkan rakaman pengajaran  mikro . Bagi memenuhi  tugasan mikro pengajaran ini , saya telah memilih sub-topik  bagi  Sukatan Geometri  iaitu  isipadu  cecair . Untuk  tugasan  ini , saya telah memilih    Langkah 1.


3.1   Kekuatan
Sesi pengajaran yang  saya  jalankan  hari ini berjalan dengan lancar sepertimana yang telah dirancangkan . Murid-murid aktif melibatkan diri dalam sesi pengajaran dan pembelajaran . Suara saya  yang lantang dan jelas banyak membantu sesi pengajaran dan pembelajaran . Dengan adanya suara yang lantang ini , murid-murid  dapat mendengar dengan  jelas penerangan yang saya berikan . Murid-murid juga  dapat menumpukan sepenuh perhatian  semasa sesi pengajaran dan pembelajaran  yang dijalankan .
Selain daripada itu , arahan yang saya berikan juga jelas dan mudah difahami oleh murid-murid . Dengan ini  murid-murid  mudah memahami arahan yang saya berikan . Murid-murid sememangnya  memberi fokus semasa saya  menyampaikan pengajaran dengan adanya arahan yang jelas dan mudah difahami . Ini banyak memudahkan saya menyampaikan isi pengajaran . Murid-murid dengan jayanya dapat mengenalpasti pengukuran isipadu cecair dengan menggunakan unit  bukan piawai .
Murid-murid  juga  seronok  dalam menjalankan aktiviti yang  dijalankan . Mereka dengan penuh bersemangat  melibatkan diri dalam aktiviti pengukuran yang menggunakan unit bukan piawai . Mereka juga dengan mudah mengenalpasti sukatan menggunakan unit bukan piawai .


3.2   Kelemahan
            Dalam pengajaran saya hari ini , saya merasakan penglibatan pelajar yang lemah     
 ( Kumpulan C ) sangat pasif . Mereka tidak yakin dalam menyatakan jawapan . Mereka juga tenggelam dalam kesibukan murid-murid lain dalam memberikan jawapan . Ini amat merisaukan saya setiap kali sesi pengajaran dijalankan . Saya sering  mengingatkan mereka agar  tidak  lalai semasa  saya  membuat  penerangan . Selain daripada itu , terdapat murid  yang  berebut-rebut  semasa  aktiviti  dijalankan . Walaupun ini merupakan semangat murid yang ingin tahu dalam aktiviti yang dijalankan , saya  pada  mulanya  bimbang  kerana mungkin  akan  mengganggu  perjalanan pengajaran  saya  yang  seterusnya . Aktiviti  yang  saya  jalankan  juga  kelihatan  agak mudah  bagi  murid  yang  cerdas  .


3.3   Langkah Mengatasi
Bagi mengatasi masalah murid yang pasif ini , saya  telah  memastikan mereka terlibat dalam sesi pengajaran dan pembelajaran . Mereka juga telah diberi peluang yang sama dengan murid-murid lain  untuk  melibatkan diri . Saya tidak akan membiarkan mereka terus tenggelam  dalam  menguasai pembelajaran . Saya telah memanggil  nama  mereka  untuk  melibatkan diri dalam  aktiviti yang dijalankan . Walaupun  mereka ini  memberikan  jawapan  yang  kurang  tepat , saya  telah membimbing  mereka  untuk  memberikan  jawapan  yang  tepat  dan  betul . Saya juga telah memastikan  murid  yang  cerdas  terus  aktif melibatkan   diri   dalam  aktiviti  yang  dijalankan tanpa  mengabaikan   rakan  mereka  yang  lemah . Saya  menyedari  bahawa aktiviti  ini  agak  mudah  bagi  murid-murid  yang  cergas , namun  saya  terpaksa  berbuat  sedemikian   kerana  mengambilkira semua  aspek  kecerdasan  murid-murid  dalam  kelas  yang  saya  ajar . Sekiranya  saya  mengajar  dengan  aras   yang  terlalu tinggi  pada  pemulaan  topik , saya  amat  khuatir  murid-murid  yang  lemah  terus  ketinggalan . Saya  amat  menyedari  perbezaan  aras  murid  yang  ada  semasa  melaksanakan  sesi  pengajaran  dan  pembelajaran .

Sunday, 4 December 2011

Saturday, 15 October 2011

Wednesday, 5 October 2011

PENGURUSAN BILIK DARJAH

Pengurusan bilik darjah ialah suatu aspek yang penting dalam melaksanakan sesuatu pengajaran.Seseorang guru itu perlu tahu cara menyusun tempat duduk pelajar dan peralatan bilik darjah, mengurus pergerakan pelajar didalam kelas, dan mengawal disiplin pelajar di dalam kelas supaya pengajaran dapat bejalan dengan lancar. Ada guru yang menekankan penyediaan bilik darjah yang selesa untuk belajar serta mewujudkan hubungan dua hala yang mesra.

Kajian Kounin (1970) terhadap pengurusan bilik darjah menunjukkan terdapatnya perubahan tumpuan daripada menekankan strategi disiplin kepada strategi pengurusan bilik darjah secara proaktif atau preventif. Kedua-dua strategi mengambil pendekatan bersifat mengelakkan sesuatu kejadian yang tidak diingini daripada berlaku dan tidak semata-mata mengenakan hukuman kepada pelajar. Didapati kebanyakan pengurus bilik darjah yang berkesan adalah mereka yang mengamalkan strategi preventif.Banyak lagi aspek pengurusan bilik darjah yang perlu diterokai oleh guru untuk melaksanakan pengajaran secara berkesan.
Menurut Levin dan Nolan (2004) pula, memberi tumpuan aspek keberkesanan dalam pengurusan bilik darjah itu sendiri. Mereka berpendapat bahawa kedua-dua aspek arahan dan pengurusan merupakan proses yang mempunyai tujuan di mana tindakan serta sikap guru itu bertindak untuk memudahkan objektif yang ingin dicapai oleh guru itu sendiri dalam pengajaran dan pembelajaran. Secara ringkasnya, matlamat dalam memberi arahan merupakan kaedah yang terus membantu dalam pencapaian akademik pelajar. Dalam pengurusan pula, bertujuan untuk memupuk dan memelihara tingkah laku pelajar yang menerapkan arahan yang efektif dan efisien. Aspek pengurusan bilik darjah dan tingkah laku pelajar amat penting bagi guru dalam menyampaikan proses pengajaran dan pembelajaran kepada pelajar. Guru perlu memahami konsep pengurusan bilik darjah, faktor yang mendorong wujudnya masalah disiplin dan cara menangani masalah yang timbul bagi memudahkan tugas seorang guru apabila masuk ke bilik darjah. RENUNG-RENUNGKAN, SELAMAT BERAMAL...

Kaedah-kaedah Pengajaran Khas Matematik

1. Pengenalpastian masalah matematik dan tahap kebolehan pelajar
Pemerhatian : daripada pemerhatian, guru dapat mengenal pasti masalah pembelajaran murid melalui tingkah laku dan penglibatan murid dalam aktiviti P&P Matematik.
Ujian Kertas dan Pensel :
Ujian saringan – untuk mengesan murid pemulihan.
Ujian diagnostik untuk mengenal pasti punca masalah / mengesan kemahiran tertentu yang belum dikuasai oleh pelajar.
Ujian formatif – untuk mengesan kemahiran yang telah dikuasai oleh murid setelah sesuatu kemahiran diajar.
Ujian sumatif – untuk mengetahui sejauh mana penguasaan murid selepas sesuatu unit atau tajuk pengajaran telah dilakukan.
Latihan harian.
Soal jawab
Pentaksiran rekod prestasi
Rekod profil dan kesihatan
2. Pengaplikasian teknik khas dalam pengajaran matematik
i. Teknik penyoalan
Lisan.
Bahasa yang digunakan mestilah boleh difahami
Soalan mesti tepat dan cepat, mendorong pelajar berfikir.
Soalan hendaklah bertumpu dan bercapah.
Soal mengikut aras murid dalam kemahiran yang sama.
ii. Teknik permainan – kooperatif, berkumpulan, berpasangan, individu,
Antara perkara yang perlu diambil kira dalam teknik ini ialah permainan tersebut dapat menguatkan kemahiran menyusun nombor, menguatkan kemahiran operasi nombor, menguatkan kemahiran operasi tambah dan tolak
iii. Teknik tunjuk cara
iv. Teknik latih tubi (pengulangan fakta)
Lisan – congak
Bertulis – lembaran kerja
Membolehkan pelajar mendengar dan melihat serta membantu merangsang minda pelajar berfikir untuk memproses fakta dan menjawab soalan.
v. Teknik main peranan
vi. Teknik bercerita
vii. Teknik inkuiri penemuan
viii. Teknik kuiz